Leefbaarheid & Veiligheid

Leefbaarheid & Veiligheid

De D.O.P. streeft naar een levendige en uitnodigende uitstraling van zowel binnen- als
buitengebied van Boekel. Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten moeten in heel
Boekel tot hun recht kunnen komen en bij elkaar passen. Het in stand houden van het
huidige (hoge) voorzieningenniveau is van vitaal belang. Een veilige leefomgeving is de
basis van onze gemeenschap.

Vitaliseren van Boekel als boodschappendorp en een winkelpunt in Venhorst
• Uitwerken van het centrumplan van Boekel met een nieuwe Zuidwand waar onze
winkeliers hun nieuwe en betaalbare toekomst kunnen vinden;
• Herinrichten van het centrum van Boekel; het St. Agathaplein en de Kerkstraat moeten
nieuw elan krijgen met voldoende groen, waarbij het St. Agathaplein haar sociale
functie moet blijven behouden;
• Kansen voor horeca- en terrasvoorzieningen in het centrum;
• Ondersteunen van de winkelvoorziening in Venhorst.

Betere bereikbaarheid, ook ’s avonds en in de weekenden
• Openbaar vervoer stimuleren en optimaliseren. We maken ons er bij de provincie sterk
voor dat de extra lijn naar Boekel behouden blijft;
• Venhorst stimuleren en ondersteunen bij een ‘vervoer’-inwonersinitiatief.
Verbeteren veilige fietsverbindingen
• Stimuleren van het fietsgebruik door de fietspadenstructuur verder te verbeteren;
• Voor onze jeugd en woon-werkverkeer veilige fietsverbindingen houden en uitbreiden;
• De uitwerking van de randweg biedt mogelijkheden om fiets- en wandelroutes te creëren
en versterken;
• De Kerkstraat na aanleg Randweg gaan we groen en verkeersluw inrichten, met ruimte
voor de fiets en winkelend publiek met voldoende parkeermogelijkheden.

Kindcentrum voor Boekel
• Eén locatie met voldoende speel- en leermogelijkheden voor onze kinderen
met waarborging van de eigenheid van de verschillende scholen op deze locatie;
• Integratie van Volksuniversiteit, Hobbyclub en kinderopvang;
• Een (verkeers)veilige omgeving met voldoende groen en
speelmogelijkheden en parkeergelegenheid.

Veiligheid
• Buurtcoördinatoren ondersteunen en verder versterken naar een gebied dekkend
netwerk;
• Drugs- en alcohol-preventieprojecten behouden en uitbreiden;
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Boekel-Venhorst, verder stimuleren en ondersteunen.

Betaalbaar bouwen en wonen in Boekel en Venhorst
• Jongeren moeten in Boekel en Venhorst betaalbaar kunnen blijven bouwen en wonen;
• Woningen voor € 150.000 moeten kunnen;
• Samen met Peelrand Wonen actief sociaal én duurzaam gaan bouwen;
• Middel-dure huurwoningen bouwen en investeerders hiervoor uitdagen;
• Ontwikkelen van bouwlocatie De Run, maar ook verder kijken naar de provinciale bouwopdracht van 600 woningen voor de komende 20 jaar en daarvoor nieuwbouwlocaties
ontwikkelen;
• Nieuwbouw en duurzaamheid gaan hand in hand.
Onderwijs
• Aandacht voor taalontwikkeling en taalachterstand van de jeugd. Lezen, leren lezen
en vooral plezier in lezen; daar heeft een mens zijn hele leven profijt van;
• Wij zijn trots op onze Volksuniversiteit en we zien het belang van een leven
lang leren. Op tal van terreinen biedt de Volksuniversiteit mogelijkheden
om creatief bezig te zijn en je leven te verrijken. De D.O.P.
ondersteunt en faciliteert deze “universiteit”.