Zorg & Gezondheid

Zorg & Gezondheid

Iedereen kan MEEDOEN is de kernwaarde en het uitgangspunt van de D.O.P. De mogelijkheden en onmogelijkheden van de inwoners staan hierbij centraal, niet het recht op een
voorziening. Dat betekent uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid, participatie,
gebruikmaken van eigen sociale netwerken én voorkomen in plaats van genezen.

Zorg
• Goed georganiseerde zorg, dichtbij de mensen en op basis van ‘no-nonsense’ en
duidelijkheid;
• Een gezondheidsplein in Boekel creërend door het samenbrengen en uitbreiden van
medische functies rondom huisartsenpraktijk/apotheek/tandarts;
• In Venhorst een medisch steunpunt;
• Een actieve participatie van de Adviesraad Sociaal Domein;
• Maximaal bereik van inwoners, eenvoudig en goed vindbare informatie, ook niet digitale
informatie;
• Eén contactpersoon en één plan per gezin om het voor de aanvrager overzichtelijk
te houden;
• Voorbereidingen treffen voor nieuwe gemeentelijke taak “Beschermd Wonen per 2020”;
• Een interactief proces doorlopen naar een nieuw Beleidsplan Wmo;
Dorpsteam en Basisteam Jeugd en Gezin
• Het Dorpsteam Boekel en het Basisteam Jeugd en Gezin op sterkte houden of versterken
om de toenemende vraag en complexiteit het hoofd te kunnen blijven bieden;
• Wie kan doet mee. Mensen moeten zelf invulling geven aan hun leven. Actief en zelfstandig zijn in hun sociale netwerk (buurt, werk, verenigingen) en door werk voorzien
in hun levensonderhoud, dat is de basis. Als mensen door omstandigheden daartoe
niet in staat zijn moet de gemeente, via het Dorpsteam, er voor ze zijn.
• Couleur locale kunnen behouden. Belangrijk is dat het Dorpsteam haar taken zo goed
en optimaal mogelijk kan blijven doen samen met verschillende andere partijen zoals
de huisartsen.
• De wijkverpleegkundige in het Dorpsteam te behouden, ook als deze niet
meer door de zorgverzekeraars gefinancierd wordt.

Senioren
• Zo lang mogelijk thuis wonen, als dat kan;
• Thuis oud worden, integraal & samenhangend beleid op de terreinen
wonen/zorg/welzijn/mobiliteit/veiligheid;
• Wonen met ondersteuning (tussenvorm van thuis wonen en beschermd wonen)
mogelijk maken in Boekel, hiervoor voldoende woningen beschikbaar stellen;
• KBO Boekel en Venhorst ondersteunen en stimuleren voor het vele goede werk dat
ze verrichten, met o.a. aandacht voor eenzaamheid onder ouderen;
• Speciale aandacht voor dementie.

Jeugd
• Optimale ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren scheppen. De voorzieningen
die er zijn versterken. Ook moet de jeugd betrokken worden bij de inrichting van
hun woonomgeving, om zo de sociale samenhang te vergroten;
• Transformatieopgaven Jeugdzorg realiseren.