Doelstellingen

Doelstellingen

De D.O.P. heeft in haar statuten (artikel 2) beschreven wat zij zich tot doel stelt. Artikel 2 luidt:

De D.O.P. stelt zich ten doel:
A. Het op democratische wijze behartigen van de individuele en gemeenschappelijke belangen van alle inwoners der gemeente Boekel.
B. Het op democratische wijze beschermen en, zo nodig, verbeteren van het natuurlijke leefmilieu voor mens, dier en plant in de gemeente Boekel.
C: Het bevorderen van de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaard op tien december negentienhonderd achtenveertig door de algemene vergadering der Verenigde Naties.

Het op democratische wijze behartigen van de individuele en gemeenschappelijke belangen van alle inwoners der gemeente Boekel
We stellen ons ten doel een open, transparante partij te zijn, waarin ieder lid mag meepraten en mee besluiten over het te voeren beleid van de partij. Bij het bepalen van standpunten wordt getracht een goed evenwicht te vinden tussen individuele en collectieve belangen. Voorts streven wij naar openbaarheid van bestuur. Wij willen deze openbaarheid van bestuur bewaken en daar waar nodig is, bijsturen. Voor de D.O.P staat een positieve houding voorop, binnen de partij maar ook tegenover het gemeentebestuur en de andere partijen. Wij willen openstaan voor andere meningen en argumenten, maar zelf ook overtuigen met argumenten.

Het op democratische wijze beschermen en, zo nodig, verbeteren van het natuurlijke leefmilieu voor mens, dier en plant in de gemeente Boekel
Deze doelstelling komt tot uitdrukking in tal van onderwerpen. Onze aandacht gaat hierbij uit naar de kwaliteit van milieu, natuur en landschap. En in het bijzonder naar de ontwikkeling en invulling van de bestemmingsplannen. Bij een goed leefmilieu denken wij ook aan de leefbaarheid in onze dorpskernen. Een goede verhouding tussen wonen, werken en groen is hierbij heel belangrijk.

Het bevorderen van de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
In het bijzonder gaat onze aandacht uit naar economische, sociale en culturele rechten van de mens. De D.O.P. wil streven naar een goed sociaal klimaat, waarin de burgers van Boekel zich goed voelen. Ieder mens heeft recht op arbeid, een dak boven zijn hoofd, voedsel en onderwijs. Wanneer het echt nodig is moeten mensen geholpen worden en diegenen die zorg nodig hebben moeten die ook krijgen. De D.O.P. wil cultuur behouden, maar de ontwikkeling ervan ook stimuleren. D.O.P. wil ook kunst bevorderen.