Geschiedenis

Geschiedenis

Het ontstaan van de D.O.P.
De onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit een door Cor van Grinsven geschreven document. Hij en Cootje Kroon waren in 1978 de eerste twee raadsleden van de D.O.P. Het document dateert van rond het jaar 1980.

Een stukje geschiedenis over het ontstaan van de huidige Democratische Onafhankelijke Partij.

Lang geleden, ongeveer 60 jaar terug, hadden we in ons dorp diverse buurtschappen. Voorbeelden waren de Zandhoek, de Burgt de Logt enz.
Destijds was het regel dat uit elke buurtschap een persoon werd gekozen tot raadslid van de gemeente. Meestal was dat een boer, nu heet hij agrariër. Soms was het een vooraanstaand persoon, waarvan men kon verwachten dat hij achter de boeren stond. Die vertegenwoordiger moest erop toezien dat er in die buurt voorzieningen werden getroffen: zoals het vegen van de sloten, herstellen van zandwegen en zorgen dat de mestvaalten niet te ver op de weg kwamen te liggen en de boeren met paard en kar er nog langs konden. Verder gingen hun taken toen nog niet. De andere, belangrijke besluiten werden toen nog genomen door de Pastoor of de Burgemeester.

Als er toch instemming nodig was van de gemeenteraad dan knikten de raadsleden bijna altijd ja, want ze hadden meestal geen inzicht in die ingewikkelde zaken zoals b.v. de gemeentebegroting. Waren enkelen wel bekend met zaken die besproken werden dan knikte men toch ja, want men mocht als goed burger niet in opstand komen tegen het hogere gezag.
In het begin van de dertiger jaren kwam hier verandering in. Boekel kende toen twee wethouders, een met een boerenbedrijf en de tweede als middenstander, dus met een eigen zaak, maar wel als vertegenwoordiger van de boeren. De burgers konden toen nog een keus maken uit 10 lijsten om hun raadsleden te kiezen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1935 werd de traditie doorbroken door een lijst, waarop uitsluitend middenstanders en arbeiders voorkwamen. Uit deze lijst werden 2 middenstanders en 1 arbeider gekozen.
In 1938 werd de middenstandsbond opgericht en na die verkiezingen kwam er een, niet officiële, middenstandslijst uit. Daarop kwamen alleen personen voor die een winkel of bedrijf hadden en lid waren van de middenstandsbond.
Door de bezetters werd de raad in 1940 ontbonden en op 11 augustus 1945 werd door een kiescollege een noodraad gekozen. Dit kiescollege, werd samengesteld door de Pastoor en de Burgemeester en had de taak op zich gekregen een raad te kiezen volgens de doelstelling, dat de voornaamste geestelijke en maatschappelijke stromingen in de gemeente Boekel naar evenredigheid zouden zijn vertegenwoordigd. Zij moesten geacht kunnen worden het vertrouwen van de bevolking, tijdens de vijandelijke bezetting te hebben behouden en verkregen. Zo staat het ook letterlijk in de officiële stukken. Hierdoor ontstond een aristocratische gemeenteraad waarvan tot nu toe de sporen nog zichtbaar zijn.De raad die ontstond was als volgt samengesteld: 7 boeren, 1 middenstander en als vertegenwoordiger van de boeren 2 arbeiders, alsmede de directeur van Huize Padua.

In 1946 vonden er de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in dit jaar werd de Middenstandsbond heropgericht. Men vond toen, dat de tijd nog niet rijp was om met een eigen lijst uit te komen. Pas bij de verkiezingen van 1949 nam ook de middenstand officieel deel. Op de kiezerslijst kwamen de volgende benamingen voor als partijen, te weten: Werkliedenvereniging, Middenstandsbond, Venhorst, georganiseerde boeren en niet georganiseerde boeren. In 1949 behaalde de middenstandsbond 3 zetels waarvan 1 raadslid als wethouder werd gekozen.

In de jaren tot 1962 blijft het aantal zetels schommelen tussen de 3 en de 2. Maar in 1962 besluit men dan om de partij een bredere basis te geven, en gaat zich Middenstand en Zelfstandige Beroepen noemen. In datzelfde jaar wordt bij de verkiezingen een taboe doorbroken, daar er een vrouw in de Raad wordt gekozen.

In 1976 word de MZB geheel onafhankelijk van de Middenstandsbond. In het belangrijke jaar 1977 besluiten de leden om de naam MZB (Middenstand en Zelfstandige Beroepen) om te dopen in D.O.P., met als belangrijke basis haar statuten. Deze werden toen notarieel bekrachtigd. Dat betekende dan ook dat bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 1978 voor het eerst in de geschiedenis van Boekel er een partij meedoet die officieel erkend is.

In 1978 behaalde de D.O.P. 2 zetels, te weten: Mevrouw C. Kroon en de Heer C. van Grinsven. Uit dit verhaal blijkt dat de basis voor het ontstaan van de D.O.P. de middenstandsgroepering in Boekel is geweest. Door hun activiteiten en inzet is er een democratische partij ontstaan die niet meer weg te denken valt uit de politiek van Boekel.