Nieuws

Grenzen aan de groei! 4

Wat heeft de D.O.P. in haar 44-jarige bestaan aan de gevolgen van de grenzeloze groei gedaan? In ons hele bestaan hebben we er alles aan gedaan om inzicht te krijgen in de gevolgen van de groei van de agrarische sector in onze gemeente.

t/m 2006
Tot aan 2006 hebben we altijd geprobeerd vooral inhoudelijk kritisch naar de voorstellen van CDA en GVB te kijken en geprobeerd hen te overtuigen van onze visie en die onder de aandacht te brengen bij de inwoners. In de aanloop naar het Bestemmingsplan Buitengebied in 2006 hebben we met twee raadsleden alles uit de kast gehaald om de te grote groeimogelijkheden van de agrarische sector in onze gemeente tegen te houden. We zagen destijds al dat de geboden mogelijkheden met grote bouwblokken voor problemen zouden gaan zorgen. In de laatste raadsvergadering van die bestuursperiode werd het Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. We stemden tegen! Later die maand waren de gemeenteraadsverkiezingen en werden we in 2006 de grootste partij in Boekel.

En ja, de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) kwamen er aan. In februari 1997 brak in Venhorst de varkenspest uit. Volgens de universiteit van Wageningen was er in Nederland een schadebedrag van 2,2 miljard als gevolg van deze varkenspest. Het Rijk en de Provincie hebben geconstateerd dat het zo niet kon door gaan. Alle partijen; boeren, hun vertegenwoordigers en adviseurs, burgers, milieuactivisten, natuurorganisaties en bestuurders hebben een kostbaar traject doorlopen om te bepalen hoe het verder moest. In gezamenlijkheid werd besloten tot een nieuwe herinrichting van het Brabantse en Boekelse buitengebied. Boekel kreeg een beschermzone rondom de kernen, waar niet meer kon worden uitgebreid. We kregen verwevingsgebieden, waar nog behoorlijk uitgebreid kon worden en we kregen de LOG’s waar heel fors tot 3 ha gebouwd kon worden.

Toen de mogelijkheden van de LOG’s in beeld kwamen hebben we, tegen de zin van onze coalitiepartner het CDA, een meerderheid gezocht voor een voorstel om het aantal bedrijven dat in de LOG’s kon worden geplaatst fors terug te brengen. Met steun van GVB en Boekels Welzijn werd dit voorstel aangenomen.

In de tijd werd steeds duidelijker dat de Boekelse boeren er niets voor voelden om te verkassen naar de LOG’s, omdat zij in het bestemmingsplan al meer dan genoeg mogelijkheden hadden om nog grootschalig uit te kunnen breiden binnen hun verkregen bouwblokken. Met alle gevolgen van dien. En was de locatie niet groot genoeg dan kochten ze er een bedrijf bij of gingen de hoogte in. De gevolgen hiervan merken we nu in verschillende buurtschappen. Deze overlast reduceren en de betreffende bedrijven saneren gaat de gemeente heel veel geld kosten, ook als de compensatie in natura wordt verstrekt.
In het bestemmingsplan werden we op het laatste moment als partij overvallen met een enorm zoekgebied glastuinbouw. De omvang en groeimogelijkheden van dit glastuinbouwgebied hebben we later in het nieuwe Omgevingsplan 2016 met extra regels aan banden gelegd.

Voorbeelden
D.O.P. heeft ook geprobeerd de huisvesting van arbeidsmigranten te reguleren, fatsoeneren en te spreiden. Een meerderheid in de raad heeft hier mee ingestemd. Het huidige college gaat hier nu weer aan tornen, alles ten behoeve van een enkele ondernemer maar tot verdriet van de omwonenden.

We hebben een nieuwe geurverordening in het leven geroepen, een taai proces. Dat heeft er in ieder voor gezorgd dat bij nieuwe ontwikkelingen aan strengere normen wordt getoetst. Helaas biedt dit geen soelaas voor bestaande toestanden omdat de ondernemers zich beroepen op verkregen rechten, ook al zijn die door gebrekkig werkende luchtwassers dubieus.
We hebben een varkenshouder in Venhorst een kans gegeven om op een nieuwe duurzame manier varkens te houden met een zogenaamde familiestal.

We hebben als enige partij ons in de raad uitgesproken tegen het houden van nertsen te zijn. We vinden het ethisch niet kunnen om dieren te houden en te doden met als doel hun velletje zo duur mogelijk te verkopen. Deze bedrijfsactiviteit is inmiddels door de overheid verboden omdat zij een mogelijke bron was voor de verdere verspreiding van het corona-virus.
We waren en zijn voorstander van de duurzame, ecologisch verantwoorde huisvesting van het Ecodorp met daarbij een voedselbos. Het huidige college maakt nu, na aanvankelijk grote weerstand van twee van de drie coalitiepartijen tegen het Ecodorp, dankbaar gebruik van de expertise van de bewoners, bijvoorbeeld bij de energietransitie. Ecodorp zet Boekel positief op de kaart!

Natuurlijk hebben wij als D.O.P. ook steken laten vallen en zijn we soms niet voldoende overtuigend geweest en hebben we onze visie op ‘grenzen aan de groei’ niet genoeg over het voetlicht gebracht en hebben we spijt van sommige besluiten.

Duurzame Kringlooplandbouw
Er wordt ons vaak verweten tegen de boeren te zijn. Dat is niet juist. Het feit dat de boeren door CDA en VVD vaak in al hun groeiwensen tegemoet zijn gekomen heeft geleid tot de moeilijke situatie dat zij inmiddels tegen hun grenzen zijn aangelopen. Wij durven de stelling aan dat de boeren met de visie van de D.O.P. nu beter af zouden zijn geweest. Samen met de Boekelse boeren willen we naar een duurzame kringlooplandbouw!

Fractie D.O.P
Joop van Lanen, Gerty Jansen, Matt Kanters.

Naar het overzicht