Nieuws

Het Klimaatakkoord in Boekel

Op 29 november jl. was er een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze vergadering vroeg het bestuur van de VNG aan haar leden in te stemmen met het Klimaatakkoord van de regering. Naar aanleiding daarvan stelde de VVD-fractie in de raadsvergadering van 7 november een motie aan de orde waarin de raad en het college werd opgeroepen om op het komende congres tegen het Klimaatakkoord te stemmem, tenzij aan een aantal voorwaarden werd voldaan. De coalitie was voor de motie, de D.O.P. tegen. Het college hield de motie aan en kwam in de ingelaste raadsvergadering van 19 november met een eigen ontwerp van de motie.

De D.O.P. gaf aan dat er op de eerste plaats een motie lag die vanuit het college wordt aangeboden (het is normaal dat de raad dat zelf doet) en op de tweede plaats vindt de D.O.P. het zeer discutabel of over het klimaatakkoord, waar Nederland ja tegen gezegd heeft, er ook nog een motie moet komen vanuit de gemeente Boekel. De fracties van VVD, CDA en GVB stemden voor de motie, de D.O.P.-fractie stemde tegen.

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat VVD-wethouder Buijsse namens de gemeente Boekel in de stuurgroep zit die zorg moet dragen voor Regionale Energietransitie in Noordoost Brabant. De Regionale Energiestrategie (RES) is een regionaal en plaatselijk beleidsstuk waarin we aangeven hoe we de komende jaar het CO2 en energieverbruik willen verminderen. De vraag is nu ook: kan een wethouder die door zijn eigen partij en de coalitie met handen en voeten gebonden wordt aan voorwaarden nog geloofwaardig handelen op dit onderwerp in de regio Noordoost Brabant? Vanuit gemeente Meierijstad werden hier ook al vragen over gesteld.

Omdat de motie in de Boekelse Raad was aangenomen werd deze vrijdag 29 november in het VNG-congres aan de orde gesteld. De uitslag is in de afbeelding hiernaast te zien. De motie werd vrijwel unaniem verworpen. Een enorme afgang voor het Boekelse college, de coalitie van VVD, CDA en GVB maar helaas en ook voor haar inwoners.

En nu verder? Op naar het vaststellen van het beleid voor de RES. Laten we als gemeente Boekel zien dat we het klimaat serieus menen en dus goede gepaste acties moeten doen. De D.O.P. wil hier serieus werk van maken.

Naar het overzicht