Natuur, Milieu & Duurzaamheid

Natuur, Milieu & Duurzaamheid

Het milieu is van en voor ons allemaal! Een schoner milieu begint bij jezelf. Samen
zullen wij daarvoor moeten (blijven) zorgen. Als D.O.P. zijn wij tevreden met de positieve
ontwikkelingen die afgelopen jaren in Boekel in gang zijn gezet. Deze lijn willen wij graag
de komende 4 jaar doorzetten.

Boekel energie-neutraal
• Gemeentelijke gebouwen en daken van sportverenigingen beschikbaar stellen voor
duurzame energieopwekking door middel van een postcoderoos initiatief;
• Ondernemers stimuleren om bedrijven energieneutraal te maken voor 2020;
• Boekel Energie ondersteunen;
• Bevorderen van windmolens, zonneparken en opwekking van groene energie
in samenspraak met de omgeving;
• Bestaande woningvoorraad duurzaam maken. Hiervoor ontwikkelen we een (nieuw)
actieplan duurzaamheid om concrete stappen te zetten op dit gebied;
• Ondersteunen van de duurzame initiatieven van Ecodorp met respect voor de
gemaakte afspraken;

Een goed en gezond milieu is belangrijk voor iedereen
• Het omgevingsplan biedt goede perspectieven en instrumenten voor wonen, werken,
natuur en recreëren in ons buitengebied;
• Samen met ondernemers werken aan een gezonde leefomgeving, praten met- en leren
van elkaar;
• Faciliteren van initiatieven waarbij inwoners kunnen aansluiten, bijvoorbeeld het
energiecafé;
• Geen industriële bio- en mestverwerkingsinstallaties binnen de gemeente ter
bescherming van ons woon- en leefklimaat;
• Het in standhouden en verder versterken van de mooie natuur die we hebben
i.s.m. Stichting d’n Eik, Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel, Stichting
Bomen Boekel, jeugdnatuurwacht de Knokerd etc.