Werken & Ondernemen

Werken & Ondernemen

Een gezond ondernemersklimaat moet de basis zijn voor bedrijvig Boekel.
In het buitengebied moeten een duurzame concurrerende agrarische sector, natuur,
recreatie en andere passende economische bedrijvigheid ten volle tot hun recht komen.
Een goede belangenafweging tussen ontwikkelingskansen voor (agrarische) bedrijven
en het stimuleren van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving is van groot belang.

Ondernemen doe je in Boekel en Venhorst
• Ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor de komende 20 jaar. De Vlonder
en Kraaijendonk raken vol, terwijl ondernemend Boekel en Venhorst bruist;
• De Driedaagse voor wonen en werken voorziet voorlopig in een behoeft voor
kleinschalige bedrijvigheid;
• Verder uitwerken van de centrumvisie en daarmee kansen creëren voor ondernemers.
Agrarisch ondernemen met kwaliteit voor het buitengebied
• Zorgvuldige veehouderij met economisch perspectief gepaard met een kwalitatieve
leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit;
• Het gezinsbedrijf is het uitgangspunt, niet groot-groter-grootst maar goed-beter-best;
• Emissiearm of emissieloos produceren, het stimuleren van bronmaatregelen en
innovatie;
• Ondernemen doe je met zorg voor de omgeving en met ruimtelijke en
landschappelijke kwaliteit.

Creatief met vrijkomende agrarische bebouwing
• Vitaal Buitengebied Boekel inzetten, initiatieven positief tegemoet treden;
• Een buitengebied manager aanstellen die het gesprek aangaat met de agrariërs
in het buitengebied om ons buitengebied vitaal te houden;
• Integrale benadering door advies, preventie, controle en handhaving samen
op te laten trekken.

Gebouwen inzetten voor start-ups en ondernemers
• Vrijkomende (monumentale) panden gebruiken voor (jonge) ondernemers;
• Clusteren van activiteiten.
Kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen
• Er is werk genoeg! Help elkaar om een gepaste werkomgeving te vinden.
Toerisme en recreatie
• We koersen op een toeristisch actieplan, gemaakt door Boekelse ondernemers
en ondersteunt door de gemeente;
• Kwaliteitsslag Boekels Ven en omgeving. In het kader van de gebiedsvisie ‘de Groene
Ladder’ bij voorkeur samen met de huidige exploitanten, gaan zoeken naar een nieuw
verdienmodel. Hierbij denken wij aan het landgoedmodel; een mix van natuur,
horeca, extensieve recreatie en wonen, maar wel met de Boekelse maat;
• In het noordelijke deel van Boekel; Voskuilenheuvel-Hemelrijk-Vosdeel,
zien wij mogelijkheden voor uitbreiding van recreatieve, natuurlijke
en agrarische recreatie.